Inspirationskatalog om lokalt demokrati

Det lokale demokrati – og temperaturen på det – er aktuelt til debat.

Siden nytårsdag 2007 har Danmarkskortet været markant ændret med kommunalreformen. 273 kommuner blev til 98, 14 amter blev til 5 regioner. Større kommuner, flere opgaver og samtidig blev antallet af folkevalgte politikere halveret.

Det betød blandt andet ændringer i vilkår for det lokale demokrati ude i kommunerne.

Alle kommuner blev forpligtet til at lave en samlet politik for nærdemokrati i kommunen – en ’demokrati-strategi’ – hvor politikerne tager aktiv stilling til det lokale demokrati, formulerer spilleregler, procedurer, ressourcer etc. En strategi der inkluderer borgerinddragelse og med åbenhed overfor nye deltagelsesformer.

Indenrigsministeren indskærpede dette i et brev til alle kommunalbestyrelser.

Lokalt demokrati_forside_inspirationskatalog

Inspirationskatalog til at styrke det lokale demokrati i kommuner og i regioner

Projektet ”Lokalt demokrati” bidrager til kommunernes strategiarbejde med henblik på at styrke borgernes mulighed for indsigt og indflydelse i rollen som medborgere. En inddragelse der vil kunne kvalificere den politiske debat og beslutninger.

En bredt sammensat arbejdsgruppe har lavet inspirationskataloget ”Lokalt demokrati i praksis – i kommuner og regioner”. Inspirationskataloget kan ses her (farveprint) og her (sort-hvid print)

Inspirationskataloget blev offentliggjort på en stor konference på Hotel Nyborg Strand den 22. marts 2007.

Senere blev kataloget formidlet til samtlige politikere i kommuner og i regioner, lokale organisationer, foreninger m.fl. som mulig inspiration og støtte i kommunernes demokratiarbejde.

Note:  Forud for strukturreformen nedsatte regeringen en ”Tænketank om nærdemokrati”. Udgangspunktet var i Strukturreformen ”at der med overdragelse af nye opgaver til kommunerne vil blive skabt grundlag for en styrkelse af det lokale demokrati. De større og mere bæredygtige kommuner giver frihed til, at opgavernes udførelse tilrettelægges lokalt, frem for gennem en detaljeret statslig styring”.

Tænketankens hovedopgaver var frem til sommeren 2005 ”at tilvejebringe et inspirationsgrundlag for det videre arbejde med at styrke nærdemokratiet i kommunerne samt at pege på lovændringer, hvis der skulle vise sig et behov herfor”. Tænketankens redegørelse til regeringen kan ses her

På baggrund af Tænketankens arbejde gav Indenrigs- og sundhedsministeren Folketinget en redegørelse om nærdemokrati. Redegørelsen kan ses her

Share Button
Print Friendly, PDF & Email