Fra ren bureaukratisk rutine til reel borgerinddragelse

Ny luft til lokaldemokratietDet lokale demokrati er udfordret – det var hovedkonklusionen på indenrigsministerens temperatur-måling op til kommunal- og regionsvalget.

Et led i kuren er et såkaldt eftersyn af de regler og love, som forpligter kommuner og regioner til at indvi offentligheden i deres arbejde, når de har noget nyt på banen – fx en ny plan eller politik. Eftersynet er en af anbefalingerne fra ministerens demokratiprojekt. Knap 2/3 af det offentlige forbrug – vores fælles husholdningskasse – håndterer de kommunale og regionale beslutningstagere.

”De nuværende regler om høringer og inddragelse sikrer ikke optimale betingelser for demokrati og borgerinddragelse. Tværtimod kan de måske give lokalpolitikerne en falsk tryghed om at de ved at overholde de formelle høringsregler også har sikret reel borgerinddragelse”, lyder det i indenrigsministerens rapport ”Op af sofaen – anbefalinger til demokratiet”.

Regeringen har derfor netop nedsat et udvalg om lokale høringer med folk fra forskellige ministerier og fra KL og Danske Regioner til at granske de nuværende love og regler nærmere.

Det er formelle regler for hvornår og hvordan kommuner og regioner har pligt til at lægge deres interne arbejde frem for offentligheden – borgere, virksomheder, organisationer, foreninger m.fl. Når det lægges frem i fx seks ugers høring er det ofte med meget gennemarbejdet og færdigt indhold, fx forslag til Kommuneplan, et byudviklingsprojekt, en ny sundhedspolitik. Og typisk alene med en notits fx i den lokale avis. Eller måske afholder kommunen et informationsmøde om dens arbejde for interesserede borgere, inden den endelige politiske vedtagelse.

”I et levende demokrati har borgerne mulighed for at give deres meninger til kende og reelt blive inddraget i de lokale beslutninger. Vi skal sørge for at høringer ikke blot er ren bureaukratisk rutine, og noget man kun gør, fordi man skal. Høringerne skal give mening både for beslutningstagerne og for dem, der høres. Det skaber engagement i vores lokale demokrati og kan give bedre beslutninger”, siger indenrigs- og demokrati-minister Margrethe Vestager.

Udvalget har til opgave at vurdere om de nuværende regler er gode nok, dvs. om de skaber et forbedret beslutningsgrundlag baseret på en gennemsigtig proces med reel dialog. Og overveje hvordan høringer i kommuner og regioner i højere grad kan understøtte det lokale demokrati ved en reel og relevant inddragelse af borgere, organisationer, erhvervsliv m.fl.

Og gode hensigtserklæringer fra udvalget er ikke nok. Udvalget skal nemlig komme med egentlige forslag og anbefalinger til initiativer til ny lovgivning, der kan sikre en bedre og tidligere inddragelse af borgere og erhvervsliv i de kommunale og regionale beslutningsprocesser.

Udvalgets formand er tidligere departementschef Ib Valsborg – udvalgets arbejde forventes afsluttet ved udgangen af 2014.

Kommissorium for udvalgets arbejde – Udvalg om lokale høringer

”Eftersyn skal skabe bedre borgerinddragelse og styrke lokaldemokratiet”, Indenrigsministerens pressemeddelelse

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *