Drikkevand – grundvand

Landsting: Drikkevand – rent vand, men hvordan?

SteenGade_MF

Formand for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, Steen Gade, åbner Landstinget

I Danmark kan vi hente vores drikkevand i hanerne direkte fra grundvandet i jorden under os. Det er helt unikt i forhold til andre lande. Men det begynder at knibe med at kunne hente tilstrækkeligt med rent vand. Dels er grundvandet flere steder i landet så forurenet at det ikke kan bruges som drikkevand. Dels er der områder hvor der mangler nok rent grundvand, bl.a. fordi der også skal være vand til vandløb og øvrig natur.

En stor del af Danmarks areal bruges til at drive landbrug på, omkring 60 procent af arealet. Det er herunder at hovedparten af vores grundvand findes, derfor har landbrugsdriften og brugen af pesticider og gødning afgørende betydning for kvaliteten af vores grundvand.

Hvordan sikrer vi rent drikkevand i fremtiden? Hvilke udfordringer står vi overfor og hvilke løsninger ser de væsentlige aktører på området for at kunne tackle udfordringerne. Og hvordan er borgeres synspunkter og anbefalinger i forhold til såvel udfordringer som mulige løsninger.

Et Landsting af borgere vurderer indsats for drikkevand

Sal1

180 tilfældigt udvalgte borgere fra hele landet i Landstingssalen på Christiansborg

Et ”Landsting” af 180 almindelige borgere fra hele landet og forsamlet i Landstingssalen på Christianborg lyttede til fire forskellige handlingsplaner fra de væsentlige aktører til at sikre rent drikkevand i fremtiden. Og stemte derefter på den plan, de fandt bedst.
Udover handlingsplanerne tog borgerne stilling til en række konkrete spørgsmål, når det gælder afvejning mellem økonomi og rent grundvand, graden af tillid til myndighedernes indsats, værdien af rent grundvand i kroner og ører, forureneren-betaler-princippet, muligheden for at rense forurenet grundvand til drikkevand, finansiering…

Se afstemningsspørgsmål og – resultater her

Handlingsplan fra de væsentlige aktører for at sikre rent drikkevand

Løsningerne på spørgsmålet om rent drikkevand i fremtiden blev fremlagt som motiverede handlingsplaner af de væsentlige aktører på området og derefter sat til elektronisk afstemning blandt salens deltagere – hvilken plan er bedst? Aktørerne er hhv. vandværkerne (Dansk Vand- og Spildevandsforening), landbruget (Landbrug & Fødevarer, det tidligere Landbrugsrådet), natur- og miljøorganisation (Danmarks Naturfredningsforening) samt kommunerne (Kommunernes Landsforening).

Handlingsplanerne præsenterede forskellige løsningsmuligheder og virkemidler i indsatsen for at sikre rent grundvand og opnå god økologisk kvalitet. Planerne er udarbejdet til lejligheden efter en fælles opskrift, der gør det muligt at sammenholde planerne. Dermed vises samtidig hvilke forskellige opfattelser der er, når det handler om at forsyne danskerne med rent vand i fremtiden.

Om deltagerne i ”Landstinget”

Foto-afstemning på handlingsplaner

Afstemning på handlingsplaner fra fire væsentlige aktører om rent drikkevand

I salen deltog 180 borgere fra hele landet, udvalgt via et særligt tilfældighedsprincip, der gør at borgerne kan siges at være et godt udtryk for befolkningen som helhed. I alt er 2.000 borgere personligt inviteret i et antal fra hver kommune der forholdsvist svarer til antallet af kommunens indbyggere og deres alders- og kønsfordeling. Se mere om deltagerne her

Bidrag til vand- og naturplaner for Danmark

Landstinget fandt sted som led i den offentlige høringsperiode for regeringens forslag til vand- og naturplaner. Danmarks største indsats for at forbedre natur og miljø blev det kaldt.
Resultaterne af Landstinget blev efterfølgende indsendt og registreret som et ’høringssvar’, fx som bidrag til at udforme grundlaget for kommunernes fremtidige indsats og handleplaner.

Halvdelen af de danske åer, 2/3 af de danske søer og næsten 90 procent af fjordene og kystområderne er under EU´s standard for ”god økologisk kvalitet”. Vand- og naturplaner, der gælder for hele vandets kredsløb og for alle typer vand, skal råde bod på dette inden 2015.

Ved at reducere tilførslen af kvælstof til vandmiljøet vil vandplanerne være med til at mindske nitratbelastningen, som også tynger grundvandet. Omvendt vil grundvandets ”trusselbillede” nu udvides til udover overfladebelastningen fra pesticider og nitrat også at omfatte hensynet til behov for vand i vandløb og i naturen. Dermed vil indvindingen af grundvand til drikkevand skulle begrænses i nogle områder, hvilket vil kunne øge knapheden på drikkevand.

 

foto forside - drikkevand - rent vand men hvordan

Rapport med oplægget til Landstinget, med handlingsplaner og med alle afstemningsresultater

Rapport med oplægget til deltagerne på Landstinget, med de fire handlingsplaner, og med alle afstemningsresultater.

Program for Landstinget

Landstingets resultater blev til et høringssvar til forslag til vand- og naturplaner hos Naturstyrelsen

 

Baggrundsgruppe

Landstinget blev planlagt i samarbejde med en baggrundsgruppe med:

• Claus Vangsgård, konsulent, Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA)
• Gyrite Brandt, konsulent, Kommunernes Landsforening
• Helle Græsted Bennedsen, direktør, Dansk Planteværn
• Marie Juul Knudsen, konsulent, Landbrug & Fødevarer (det tidl.Landbrugsrådet)
• Rikke Lundsgaard, landbrugsfaglig medarbejder, Danmarks Naturfredningsforening
• Troels Yde Toftdahl, konsulent, Landbrug & Fødevarer (det tidl. Landbrugsrådet)
• Walter Brüsch, seniorrådgiver, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
• Anne Funch Rohmann, projektleder, Teknologirådet

Share Button
Print Friendly, PDF & Email